Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden


Algemene Leveringsvoorwaarden Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders.


Artikel 1. Acceptatie van leveringsvoorwaarden

1-0. Deze leveringsvoorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Hier is aan de datum te zien wanneer deze voorwaarden zijn opgesteld. Bij wijziging van de leveringsvoorwaarden vervallen alle eerder uitgebrachte versies.

1-1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, calculaties, diensten (inmeten t.b.v. offertes) en overeengekomen offertes en uitgevoerde werkzaamheden door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders, gevestigd te Ezinge hierna te noemen Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders, aangegaan.

1-2. De opdracht tot het leveren van diensten en producten door opdrachtgever geldt als acceptatie van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders zijn algemene voorwaarden.

1-3. Bijzondere van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders zijn de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen slechts bindend indien anders zijn overeengekomen.

1-4. Deze leveringsvoorwaarden zijn op papier uitsluitend opvraagbaar als inzage exemplaar welke niet in het bezit mag blijven van derden. Het inzage exemplaar moet op Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders briefpapier zijn afgedrukt om als origineel en bindend te worden beschouwd. (zie ook Art. 1 sub 5.)

1-5. Op alle offertes staat vermeld dat de leveringsvoorwaarden hier te lezen zijn. Wanneer de opdrachtgever geen beschikking heeft over een Internet verbinding dan dient deze dit schriftelijk mede te delen waarna de leveringsvoorwaarden op papier ter inzage aangeboden worden. Verzuim van de melding van de opdrachtgever over het ontbreken van de Internet verbinding ontheft de opdrachtgever niet van de binding middels deze leveringsvoorwaarden indien er een overeenkomst tot stand is gekomen. De verplichting van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders bevindt zich in het feit te melden dat er leveringvoorwaarden zijn, niet het ongevraagd tonen van deze. Een ieder welke een overeenkomst met Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders overweegt heeft het recht deze leveringsvoorwaarden in te zien door middel van het inzage exemplaar. Dit inzage exemplaar is geldig wanneer er een datum boven vermeld staat welke overeenkomt met de datum op de Internet site en uitgeprint is op Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders briefpapier. Alle andere exemplaren op papier worden beschouwd als kopieën vanaf onze Internet site en zullen daarom niet erkend worden en leiden tot directe rechtsvervolging wegens ongeoorloofd kopiëren van bedrijf eigendom. Het inzage exemplaar blijft na inzage door opdrachtgever in het bezit van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders. Op het ongeoorloofd achterhouden van dit exemplaar zal een schadeclaim van € 5000.00 worden gesteld. Eveneens ontheft deze handeling Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders zich te houden aan gemaakte afspraken vanwege het onrechtmatig achterhouden van bedrijf eigendommen. (Zie art. 5 sub 1 en Art.11)


Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Bij calculaties boven de € 10.000,00 dient er een bankgarantie door opdrachtgever/aanvrager overlegd te worden aan Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders. Deze bepalingen zijn van kracht op alle offertes die Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders uitbrengen alsook die waarbij uiteindelijk geen overeenkomst is/word bereikt. De aanbiedingen gelden binnen de gestelde periode van de reclamefolder of Internet aanbieding. Buiten deze periode kunnen geen rechten verleend worden aan deze eerder genoemde aanbiedingen. Gegevens in bovengenoemde reclamefolder of Internet aanbieding zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders niet. Alle diensten die overeengekomen zijn, zijn exclusief B.T.W. en eventuele voorrij kosten. Of en wanneer er voorrij kosten in rekening worden gebracht zal eerst aan opdrachtgever/ aanvrager gemeld worden indien er om een opname gevraagd wordt. Betreffende inmeten van vierkante meters ten behoeve van een offerte rekenen wij de dag (en) welke wij werkzaam zijn tegen een uurtarief van € 40,00 per uur/per calculerende. Bij overeenkomst op de desbetreffende offerte worden deze uren als korting op de eindfactuur in mindering gebracht. ( helaas is deze maatregel nodig om misbruik te voorkomen.red.)


Artikel 3. Overeenkomst

3-1. De overeenkomst van diensten en/of goederen word eerst bindend door zijn schriftelijke bevestiging. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders erkend mondelinge afspraken allen bij uitzondering Opdracht bevestigingen worden in de regel in 2-voud opgesteld en door beide partijen ondertekend.

3-2. Een elk met Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders aangegane overeenkomst kent een ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, een dergelijke zaak uitsluitend ter beoordeling van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders. Opdrachtgever zal hierbij toestaan dat indien Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders deze nodig acht, informatie opvraagt betreffende kredietwaardigheid bij bureau A.F.I. te Leeuwarden of B.K.R. in Tiel.


Artikel 4. Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten zonder schriftelijke toestemming van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders bindt de overeenkomst niet.


Artikel 5. Eigendomsrechten

5-1. Op alle door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders verstrekte tekeningen, afbeeldingen, foto's en schetsen, teksten welke als bedrijf eigendom worden beschouwd, enz. behoud zich alle rechten voor Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders en bovengenoemde blijven daarom eigendom van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders. Alle bovengenoemde artikelen kunnen op ieder moment opgevraagd worden door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders en dienen per omgaande op verzoek ingeleverd te worden. Het is hierbij niet toegestaan alle door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders verstrekte artikelen aan opdrachtgever door te geven, te kopiëren, te verkopen of in bruikleen te geven aan derden. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders behoud zich het recht voor bij schending van dit artikel een schadeclaim in te dienen van tenminste € 5000,= per overtreding, of de waarde van de offerte indien het hier een offerte betreft.

5-2. Indien er op verzoek van derden kopieën van bouwtekeningen of afbeeldingen opgevraagd worden, zullen leges in rekening gebracht worden.

5-3. Voor elke in strijd met deze bepalingen verrichte handelingen is het weder partij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 per gebeurtenis, onverminderd Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders is recht op aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 6. Prijzen

6-1. Reclame folders en Internet aanbiedingen gelden alleen binnen de vermelde aanbiedingsperiode. Buiten deze periode kan dus geen aanspraak gemaakt worden op de bovengenoemde aanbiedingen en binden Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders dus niet.

6-2. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelastingen e.d verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze als gevolg van al bij offertes te voorziene omstandigheden zullen deze worden doorberekend.


Artikel 7. Gedeeltelijke leveringen

Elke levering in delen waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen in een samengestelde order, zal worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet de betaling plaats hebben in overeenstemming met het bepaalde artikel "betaling"


Artikel 8. Aanbetalingen

8-1. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen van 50% van het totaalbedrag van de offerte.

8-2. Bij offertes waar het bedrag boven € 20.000,00 ligt, zal in overleg met de opdrachtgever de betaling door middel van een bankgarantie of vanuit bouwdepot gefinancierd moeten worden.

8-3. Als de bouw door rechtswege wordt gestaakt, zal het vooruitbetaalde bedrag minus de gemaakte kosten ter behoefte van het project geretourneerd worden. Dit alleen wanneer Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders het vooruit betaalde bedrag niet heeft uitgegeven aan materialen en/of mankracht t.b.v. het project. Tevens behoud Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders het recht voor om tot restitutie over te gaan wanneer hij dit mogelijk acht.


Artikel 9. Leveringstermijnen

9-1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige leveringen dient de opdrachtgever Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders zijn de goederen of diensten te leveren met uitzondering door een overmachtsituatie. Opdrachtgever zal tijdig in kennis gesteld worden.

9-2. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan de goederen voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking opgeslagen voor een periode van 14 dagen. Bij het verstrijken van deze termijn is Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders bij rechten de goeder te verwijderen op kosten van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.

9-3. Alle handelingen welke opdrachtgever pleegt die het Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders onmogelijk maakt zijn verplichte termijnen te realiseren worden als in strijd met de algemene leveringsvoorwaarden zijnde beschouwd. Dit is tevens van toepassing in geval van reclame en de afronding hiervan. In geval van het hiervoor genoemde, behoud Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders zich het recht voor de overeenkomst als door opdrachtgever verbroken te beschouwen. Alle openstaande kosten van de geleverde werkzaamheden zullen direct invorderbaar zijn.


Artikel 10. Meer en minderwerk

10-1. Het werk omvat alleen datgene wat beide schriftelijk zijn overeengekomen. Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de bouw mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het artikel 7A:1646 burgerlijk wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10-2. Door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, met betrekking op de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, welke tussentijds door overheidsbepalingen of enig anders wetsbesluit, het saneren van eventueel aanwezige van asbest welke niet voorafgaand is gemeld, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk dan wel mondeling in kennis stellen van de kosten van eventueel meerwerk.

10-3. Alle voor het meerwerk benodigde materiaal dient door de opdrachtgever vooruit betaald te worden. Hierbij worden verrekeningen van al eerder aanbetaalde werkzaamheden niet geaccepteerd als vooruit betaling van het meerwerk.

10-4. Onder meerwerk wordt ook verstaan het uitvoeren van herstel werkzaamheden welke nodig zijn indien derden het al geleverde werk van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders beschadigd hebben. Dit kan het geval zijn met schade veroorzaakt door Timmerlieden, stukadoors, elektricien, parketteurs en alle anderen op de werkplek aanwezige of passerende personen. Wanneer het reeds geleverde werk door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders dusdanig beschadigd is dat er door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders geen oplevering van het te leveren product plaats kan vinden dan zullen alle uren en materialen doorberekend worden aan opdrachtgever of schade veroorzakende welke nodig zijn om het eindproduct van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders opleverbaar te maken. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders is in dezen geen partij betreffende de schuldvraag. Bij conflict over de schuldvraag behoud Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders zich het recht voor om alle werkzaamheden te staken totdat er een bindende uitspraak of regeling is getroffen. Alle hierdoor opgelopen vertragingskosten zullen worden verhaald op de schade veroorzakende partij.

10-5. Alle gemaakt kosten door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders welke voorvloeien uit het meerwerk zullen worden door berekend aan opdrachtgever. Kosten welke doorberekend worden zijn o.a. Benzinekosten, materiaal kosten, administratiekosten, opleveringsdagen, telefoon/fax kosten, uurlonen, B.T.W., huurkosten i.g.v. steiger of ander materiaal welke nodig is voor het leveren van meerwerk.


Artikel 11 Retentierecht

11-0 Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. het leveren van alle vormen van afwerking) geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de wederpartij niet aan één of meerdere van haar verplichtingen voldoet, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke wettelijke regelingen. Ingeval het niet voldoen aan één of meerdere verplichtingen bestaat uit niet voldoen aan één of meerdere betalingsverplichtingen, zijn wij gerechtigd zonder waarschuwing vooraf onze verplichtingen op te schorten totdat volledig aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

11-1 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle producten waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft of welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de wederpartij de kosten en/of betalingsverplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet voldoet. Dit geldt ook ten aanzien van die kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg die wij ten aanzien van het product c.q de zaak in acht dienen te nemen. Ook is dit van toepassing in geval van meerwerk welke geleverd is en waarvan de betalingsverplichting niet is voldaan.


Artikel 12. Uitbesteding aan derden

Opdrachtgever machtigt Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders, om de opdracht indien nodig toe te wijzen aan derde, en op een door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 13. Wijzigingen van de opdracht

13-1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, mondeling of schriftelijk door of namens opdrachtgever aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2. De door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders wordt gedaan. Worden deze mondeling of per telefoon gedaan dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

13-3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders buiten zijn verantwoordelijkheid valt. Bij zgn. Time-outs van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever, om welke reden dan ook, vervalt het recht van de opdrachtgever te bepalen wanneer en hoe Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders de werkzaamheden hervat en/of afrond.


Artikel 14. Annuleren

14-1. Mocht de opdrachtgever opdracht geven tot het annuleren van de levering zoals in de offerte vermeld maar mankracht en materialen al besteld of geleverd zijn, zullen de gemaakte kosten wegens annuleren, voor rekening komen van de opdrachtgever.

14-2. Het moeten annuleren van ingehuurd personeel door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders, vermeld in art. 13-1 kost de opdrachtgever € 2.500,00 excl. BTW per persoon. Al gemaakte kosten in de voorbereiding zoals bouwtekeningen, transportkosten en manuren zullen eveneens voor rekening komen van de opdrachtgever met een maximum bedrag van € 50.000,00 per bouwopdracht.

14-3. In geval een opdracht op basis van ingehuurde mankracht (freelance) tussentijds wordt geannuleerd of vroegtijdig wordt beëindigd door de opdrachtgever, zal de volledige overeengekomen periode minus de al gewerkte uren inclusief administratiekosten in rekening worden gebracht.

14-4. Onverminderd het vermelde in bovengenoemde art.13 behoudt Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schade vergoeding te vorderen.


Artikel 15. Reclame

15-1. Opdrachtgever is verplicht meteen na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders meteen schriftelijk (of persoonlijk ter plaatse van gebrek) op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 dagen na de dag van de levering schriftelijk (of persoonlijk) Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Hierdoor vervalt tevens het recht om een derde in te schakelen om te bemiddelen bij de reclame. Bemiddeling is geregeld door de FOSAG. wanneer binnen de bovengestelde termijn reclame ingediend wordt. Door toepassing van natuurproducten zoals hout en diverse steensoorten welke door weersomstandigheden of temperatuursverschillen van kleur en/of maten kunnen afwijken, zal Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders het recht van garantie voorbehouden.

15-2. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Bij geen overeenstemming zal opdrachtgever, via deze Levering Voorwaarden, instemmen met een bemiddeling van een adviseur van de FOSAG. welke een bindende uitspraak zal doen.

15-3. Indien de reclame naar het oordeel van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten, hetzij gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand, hetzij het onderdeel nogmaals te schilderen. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders is niet tot verder schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.


Artikel 16. Garantie

16-1. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

* Overmacht zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
* Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of van wegen hem te werk zijn gesteld. Dit behelst ook eventuele familieleden.
* Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde materialen en/of diensten.
* Normale slijtage aan geleverde materialen ten gevolgen van dagelijks gebruik.
* Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte bij de opdrachtgever waarin geleverde materialen zijn aangebracht of opgeslagen.
* Verkleuring van geleverde materialen ten gevolge van inwerking van licht, mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buiten af.
* Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

16-2. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, door grove schuld van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders. Zij (onder aannemers), die door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders te werk zijn gesteld dienen zelf verzekerd te zijn daardoor is het verhaalrecht op Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders in dit geval vervallen. De controle hierop is mede verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor zover Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders bekend is zijn de vaste onder aannemers allen verzekerd doch is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de juistheid van de verstrekte gegevens door de onder aannemer! Bij valsheid van informatie hierover is Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders niet verantwoordelijk te stellen voor schade door onder aannemers veroorzaakt.

16-3. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden dat afhankelijk van de aard van de schuld. Bij conflict over de aard van de schuld behoud Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders zich het recht voor een bemiddeling met bindende uitspraak te verzoeken bij de FOSAG. De opdrachtgever is gebonden hieraan akkoord te geven met acceptatie van deze Leveringsvoorwaarden. En geeft hierbij tevens instemming met de bindende uitspraak van de adviseur welke door de FOSAG. zal worden aangesteld.


Artikel 17. Overmacht

17-1. Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derde, belemmering in het vervoer, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders of de opdrachtgever niet of niet tijdige levering van materialen door leveranciers van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders, export en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongeval in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders, dan wel in de middelen van vervoer van derde, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichtingen tot levering van materialen en/of diensten zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schade vergoeding van welke aard hoe ook genaamd kan doen gelden.

17-2. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, om geheel te zijner eigen beoordeling om de koop overeenkomst te annuleren of op te schorten, respectievelijk te wijzigen, tot dat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.


Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

18-1. Zolang Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders geen volledige betaling in zake van een overeenkomst van beide partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde materialen zijn eigendom. (Zie Artikel 11 retentierecht)

18-2. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders heeft het recht deze materialen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de materialen wordt gelegd.

18-3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde materialen zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders behoud zich hierbij het recht voor om via rechtswege beslag te laten leggen op financiële tegoeden van opdrachtgever indien deze niet aan de voorwaarden als hierboven vermeld voldoet. Tevens dient de opdrachtgever altijd gelegenheid te bieden aan Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders om de werkplek of zijn eigendommen te kunnen bereiken. In de regel volstaat het afgeven van een sleutel of een contactpersoon welke toegang verschaft tot de werkplek. Indien op enigerlei wijze het Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders onmogelijk gemaakt wordt of verboden word de werkplek of haar eigendommen te bereiken dan is dit een directe schending van artikel 19 sub 1,2 en 3 en deze zullen direct van toepassing zijn.


Artikel 19. Wanprestatie en ontbinding

19-1. Indien de opdrachtgever op allerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen al in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

19-2. Onverminderd het bepaalde in het burgelijk wetboek zal Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of deels zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, dat te zijner keuze.

19-3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders eveneens indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zijn aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q derde is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders op de opdrachtgever heeft meteen opeisbaar zijn.


Artikel 20. Betaling

20-1. Betalingen van bouwnota's dienen binnen 24 uur na gereed van de vernoemde bouwfase te zijn voldaan om voortgang van het project te continueren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of betaling via de bank voor de vervaldatum welke vermeld staat op de bouwnota.

20-2. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. Zich hierbij beroepende op de wet op vertragingsrente. Alle betalingen welke te laat zijn ontvangen zullen tevens verhoogd worden met 5% administratie kosten van het factuurbedrag. Tevens zullen de hierdoor bij Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders gemaakte kosten aan BTW achterstand en/of debetrente bij toeleveranciers aan de opdrachtgever doorberekend worden.

20-3. Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

20-4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 25% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt grote en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 21. Toepasselijk recht

Op alle door Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders gesloten overeenkomsten en/of te verrichten diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Deze overeenkomsten en/of diensten worden verondersteld in Nederland te zijn gesloten, dus ook ten uitvoer gebracht. Voor opdrachten buiten Nederland doch binnen de EU gelden de wetten zoals vastgelegd door het Europese parlement.


Artikel 22. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daar onder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
Tevens behoud Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders zich het recht voor een bemiddelingstussenpersoon in zoals bepaald in art.17 lid 3. in te schakelen. De opdrachtgever is door overeenkomst met Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders verplicht deze te erkennen en zich neer te leggen bij de uitspraak van de tussenpersoon. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging geeft opdrachtgever aan van deze leveringsvoorwaarden op de hoogte te zijn en er tevens is de ondertekening een bindend akkoord voor deze voorwaarden.
Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders behoud zich het recht voor, naar zijn beoordeling, om geschillen voortvloeiende uit wanprestatie of wanbetalingen de invordering over te laten aan incasso service naar zijn keuze. Alle hierbij en hierdoor gemaakte kosten komen voor verrekening met opdrachtgever in aanmerking.
Alle voorgaande versies van algemene leveringsvoorwaarden komen hierbij te vervallen.
Deze leveringsvoorwaarden zijn onder voorbehoud van typefouten.Het is TEN STRENGSTE verboden deze gegevens te kopiëren of op allerlei andere wijzen te gebruiken zonder schriftelijk hiervoor toestemming te hebben van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders. Deze levering voorwaarden vallen onder het bedrijf eigendom van Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders. Schendingen hiervan worden met de binnen de wet gestelde maatregelen gestraft. Hiervan akte.
Dit ter kennisneming van de opdrachtgever, bij overeenkomst met Schildersbedrijf Laurens Jansen schilders, na wederzijds akkoord van de offerte, is de opdrachtgever geacht van deze leveringsvoorwaarden kennis te hebben genomen, en hierdoor dus gebonden deze voorwaarden te accepteren en te respecteren.